ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2565 
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2565 
 
ตามที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นเกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัย ตามประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 016/2565) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 001/2566) ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 โดยกำหนดส่งเอกสารประวัติและข้อมูลเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นั้น
 
บัดนี้ การดำเนินการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565
 
รายละเอียดปรากฎตามสื่อประชาสัมพันธ์นี้ 

ลิงค์ KKUGA

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนชมรม KKUGA