ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มงคล อุดชาชน ในโอกาสเป็น ศาสตราจารย์สาขาธรณีวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" สาขาธรณีวิทยา

ลิงค์ KKUGA

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนชมรม KKUGA