ประวัติ ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี เดิมชื่อ ภาควิชาธรณีวิทยา ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2518 เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2519 ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้ย้ายมาสังกัด คณะเทคโนโลยี และเปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ปัจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีธรณีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก บนพื้นฐานธรณีวิทยา ธรณีวิทยาวิศวกรรม และธรณีประยุกต์

นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้ง ภาควิชาได้ผลิตบัณฑิตมาแล้วจำนวนหลายร้อยคน ซึ่งทำงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาธรณีวิทยาและเทคโนโลยีธรณี ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กรมชลประทาน, กรมทางหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บริษัท ปตท.สผ. จำกัด มหาชน, บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน, บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, บริษัท ทรูสโตน จำกัด, บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด, บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (Geotechnical & Foundation Engineering, GFE), บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด เป็นต้น

ปัจจุบัน ภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 11 คน บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 8 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 155 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 11 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน

นอกเหนือจากการเรียนการสอน และการวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีธรณียังให้บริการวิชาการด้านการสำรวจธรณีฟิสิกส์ การทดสอบคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดินและหินในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และการวิเคราะห์แผานหินบางภายใต้กล้องจุลทรรศน์

ความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจ

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เรามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือ ศิษย์เก่าของเรา คุณโชติ ตราชู ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2553

นอกจากนี้ เรายังมีความภูมิใจกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้เข้าแข่งขัน 2012 AAPG Imperial Barrel Award (IBA) และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค กับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ของโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา https://te.kku.ac.th/geotechnology/?page_id=752

ลิงค์ KKUGA

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนชมรม KKUGA