หลักสูตรระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีธรณี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี)

ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา): ปร.ด. (เทคโนโลยีธรณี)

ภาษาที่ใช้: ภาษาไทย (หลัก) และ ภาษาอังกฤษ (รอง)

Program Name: Doctor of Philosophy Program in Geotechnology

Degree (Major): Doctor of Philosophy (Geotechnology)

Degree Initials (Major): Ph.D. (Geotechnology)

Language: Thai (primary) and English (secondary)

หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นฉบับปรับปรุงปี 2562 (ใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนรหัส 62-66) มีให้เลือกเรียน 4 แบบ ได้แก่ แบบ 1.1, แบบ 1.2, แบบ 2.1, แบบ 2.2

ที่มา: https://te.kku.ac.th/geotechnology/?page_id=766

 

 

ลิงค์ KKUGA

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนชมรม KKUGA