e-book ธรณีสัมพันธ์ มข. รวมทุกฉบับ

รวม e-book จากชมรมศิษย์เก่าธรณี มข. (KKUGA)

-

-

-

e-book-ธรณีสัมพันธ์ มข. ฉบับ 10 (GeoSocial KKU Vol.10)

e-book-ธรณีสัมพันธ์ มข. ฉบับ 9 (GeoSocial KKU Vol.09)

e-book-ธรณีสัมพันธ์ มข. ฉบับ 8 (GeoSocial KKU Vol.08)

e-book-ธรณีสัมพันธ์ มข. ฉบับ 7 (GeoSocial KKU Vol.07)

e-book-ธรณีสัมพันธ์ มข. ฉบับ 6 (GeoSocial KKU Vol.06)

e-book-ธรณีสัมพันธ์ มข. ฉบับ 5 (GeoSocial KKU Vol.05)

e-book-ธรณีสัมพันธ์ มข. ฉบับ 4 (GeoSocial KKU Vol.04)

e-book-ธรณีสัมพันธ์ มข. ฉบับ 3 (GeoSocial KKU Vol.03)

e-book-ธรณีสัมพันธ์ มข. ฉบับ 2 (GeoSocial KKU Vol.02 Sep 2020)

e-book-ธรณีสัมพันธ์ มข. ฉบับ 1 (GeoSocial KKU Vol.01 Jul 2020)

e-book-KKUGA ปี 2527 (วารสารชมรม ฉบับแรก)

 

------------------------------------

ที่มา https://www.kkuga.org/kkuga-data/kkuga-media

รวบรวมรูปภาพ www.iok2u.com

-----------------------------------------

e-book ธรณีสัมพันธ์ มข. รวมทุกฉบับ

-----------------------------------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนชมรม KKUGA